Kallelse till årsmöte Tisnarens Sportfiskeklubb

 

Söndag 26 September 2021

KL:11:00

I Hävla SK:s klubblokal i Hävla


De som deltar på årsmötet är med i utlottningen av en wobbler


Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare, protokollsjusterare och rösträknare vid mötet

3. Fastställande av dagordning

4. Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt

5. Fastställande av röstlängd

6. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning

7. Barn- och ungdomssektionens, tävlingssektionens och övriga sektioners verksamhetsberättelser

8. Revisionsberättelse

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättare

(Väljas ska 1 kassör, sittande Tommy Lennberg avgår, en sekreterare, sittande Inga-Britt Ericson avgår, och 2 ersättare, sittande Marcus Eriksson och Joakim Sundin.)

11. Val av revisorer och ersättare, sittande ordinarie Klas Berthelsson (avgår) och ersättare Johan Ek (avgår)

12. Val av valberedning på minst en ledamot, sittande Patrick Williamson och Johan Ek (avgår)

13. Frågan om klubbens framtida existens. Ska klubben finnas kvar eller upplösas enligt stadgarna?

14. Sektioner och kommittéer

a, Val till tävlingssektionen (väljas ska 2 ledamöter varav 1 sammankallande. Sittande Tobias Nylin sammankallande och Joakim Sundin.)

b, Val till barn- och ungdomssektionen (1 sammankallande, sittande Tommy Lennberg och 1 ersättare, sittande Marcus Eriksson.)

c. Övrigt

15. Fastställande av arvoden och övriga ersättningar

16. Fastställande av avgifter

(Förslag medlemsavgifter 2021. Senior 310, Junior 155, Familj 400, Supportmedlem enskild person 100 och företag 500.)

17. Styrelsens rapporter och förslag

a, Vi behöver få in hungriga personer som är villiga att kliva in och vara med i olika aktiviteter för att få till en meningsfull verksamhet.

18. Motioner och ärenden

19. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

20. Övriga frågor

21. Mötets avslutande

 

Fika bjuds det på efter mötets avslutande. Mötet coronaanpassas efter myndigheternas rekommendationer.

Välkomna