Kallelse till årsmöte Tisnarens Sportfiskeklubb

 

Söndag 23 Augusti 2020

KL:11:00

I Hävla SK:s klubblokal i Hävla

De som deltar på årsmötet är med i utlottningen av en wobbler

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare, protokollsjusterare och rösträknare vid mötet

3. Fastställande av dagordning

4. Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt

5. Fastställande av röstlängd

6. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning

7. Barn- och ungdomssektionens, tävlingssektionens och övriga sektioners

8. Verksamhetsberättelser

9. Revisionsberättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättare(väljas ska 1 ordförande, sittande Tobias Nylin och 1 ersättare, sittande Emil Andersson)

11 Val av revisorer och ersättare, sittande ordinarie Klas Berthelsson och ersättare Johan Ek

12. Val av valberedning på minst en ledamot, sittande Adrian Nylin och Marcus Erikkson

13. Sektioner och kommittéer

a. Val till tävlingssektionen (väljas ska 1 ledamot, sittande Patrick Williamson)

b. Val till barn- och ungdomssektionen (1 sammankallande, sittande Marcus Eriksson och 1 ersättare, sittande Tommy Lennberg)

c. Övrigt

14. Fastställande av arvoden och övriga ersättningar

15. Fastställande av avgifter

(Förslag medlemsavgifter 2021. Senior 310, Junior 155, Familj 400, Supportmedlem enskild person 100 och företag 500.)

16. Styrelsens rapporter och förslag

a) styrelsen föreslår stämman att besluta om att ställa in Vårgäddan, samt att ta bort gäddklassen under Gösnatta för att förbättra gäddans tillstånd i Tisnaren. Detta för att främja leken och minska fisketrycket under den känsliga lek och efterlekstiden för att öka beståndet.

b) styrelsen föreslår stämman att besluta om att sponsra Sportfiskarna och deras arbete ”rädda en gädda”

c) styrelsen föreslår stämman besluta att framtida tävlingar ska bedrivas med hullinglösa krokar.                                            

17. Motioner och ärenden

a. utmärkning av grund i Tisnaren

18. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande

 

Fika bjuds det på efter mötets avslutande. Mötet coronaanpassas efter myndigheternas rekommendationer.

Välkomna