STADGAR

för

Tisnarens Sportfiskeklubb


1 § Ändamål och syfte


Tisnarens Sportfiskeklubb är en sammanslutning av fiskeintresserade personer bosatta framförallt kring sjön Tisnaren.


Klubben har sitt säte i Hävla, Finspångs kommun.


Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och dess distrikt Sportfiskarna Östergötland.


Klubben har till syfte att bidra till sportfiskets utveckling som sport- och rekreationsform

främja sportfiske och fiskevård

i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och nyttjande av fiskevatten

genom ungdomsverksamhet stimulera sportfiske- och naturintresset hos ungdom och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden och förståelse för fiskets och naturens villkor

bekämpa olagligt och oetiskt fiske

öka kunskap om fiske-, sjö- och naturvett liksom om allemansrätten samt förståelse för andras rätt med anknytning till fiske, fiskevatten och natur

verka för gott kamratskap i klubben samt mellan klubben och andra kategorier av fiskare med syfte att skapa god trivsel vid fiskevattnen.


2 § Medlemskap


Rätt till medlemskap äger varje sportfiskeintresserad person som söker inträde och betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.


Juridisk eller enskild person som sympatiserar med sportfiskeklubbens ändamål och syfte kan vara supportmedlem.


3 § Förvaltning m. m.


Klubbens verksamhet sköts av en styrelse som består av minst tre ledamöter med ersättare,  vilka väljs på  årsmötet.


Ledamöter och ersättare utses för en tid av två år.


Dock ska vid klubbens första årsmöte minst halva antalet ledamöter och ersättare utses för en tid av ett år.


Styrelsens ordförande utses av årsmötet.


I övrigt fördelar styrelsen arbetsuppgifterna inom sig.


Styrelsen får bara fatta beslut när minst halva antalet ledamöter är närvarande på ett styrelsemöte.


Styrelsen beslutar med enkel majoritet.


Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av styrelseordföranden utom vid val, där lotten avgör.


Styrelsen ska föra protokoll vid sina möten samt bestämmer själv i övriga frågor formerna för sin verksamhet.


Klubbens firma tecknas av ordföranden tillsammans med en annan ordinarie styrelseledamot.


4 § Revision


För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet minst en revisor jämte ersättare för en tid av ett år.


Klubbens verksamhetsår är kalenderår.


5 § Motioner


Motioner och ärenden inför ett årsmöte ska vara inkomna till styrelsen senast en månad före mötet och beredas av styrelsen.


6 § Årsmöte m. m.


Styrelsen ska kalla till årsmöte att hållas senast den 15 april.


Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma.


1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande, sekreterare, protokollsjusterare och rösträknare vid mötet

3.Fastställande av dagordning

4.Frågan om kallelse till mötet skett stadgeenligt

5.Fastställande av röstlängd

6.Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning

7.Ungdomssektionens och övriga sektioners verksamhetsberättelser

8.Revisionsberättelse

9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

10.Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättare

11.Val av revisorer och ersättare

12.Val av valberedning på minst en ledamot

13.Sektioner och kommittéer

14.Fastställande av arvoden och övriga ersättningar

15.Fastställande av avgifter

16.Styrelsens rapporter och förslag

17.Motioner och ärenden

18.Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

19.Övriga frågor

20.Mötets avslutande


Styrelsen kan kalla till ett extra klubbmöte.


Ett extra klubbmöte ska också hållas om minst hälften av medlemmarna begär det.


Årsmöte och klubbmöte beslutar med enkel majoritet.


Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av mötesordföranden utom vid val, där lotten avgör.


7 § Kallelse


Kallelse till årsmöte eller annat klubbmöte ska sändas ut senast två veckor före mötet, antingen via mejl eller post, samt innehålla tid och plats för mötet och vilka ärenden som ska behandlas.


8 § Uteslutning


Medlem som uppsåtligen skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarna eller uppträder så att klubbens anseende kan komma i fara – t. ex. genom att bryta mot fiskeregler för Tisnaren eller andra vatten – får av styrelsen uteslutas med omedelbar verkan.


9 § Stadgeändring


Ändring av stadgarna kan ske genom beslut av två på varandra följande klubbmöten, varav ett ska vara årsmötet.


Minst 2/3 majoritet ska föreligga på vardera mötet.


Mötena ska hållas med minst en månads mellanrum.


10 § Klubbens upplösning


Beslut om klubbens upplösning ska fattas på samma sätt som vid stadgeändring.


Upplöses klubben ska dess tillgångar gå till Tisnarens fiskevårdsområdesföreningar.